Kamarai Hírlevél / 2020.01.21.

 

A Magyar Ügyvédi Kamara 2020. 01. 20. napján megtartott elnökségi ülésén meghívottként részt vett Dr. Tuzson Bence államtitkár úr, aki tájékoztatást adott az ingatlan-nyilvántartást érintő kormányzati elképzelésekről, fejlesztéséről. A cél az, hogy rövid időn belül az ingatlannyilvántartás teljes egészében áttérjen az elektronikus ügyintézésre, amely Európában egyedülálló lenne. A folyamat még kezdeti stádiumban van, ezért különösen fontos, hogy az ügyvédség már most tájékoztatást kap a tervezett lépésekről. Az elektronikus eljárásra a technikai feltételek és vizsga után jogosult lenne a bíróság, a közjegyző, a végrehajtó és az ügyvéd. Az eljáráshoz a jogi képviselő részéről e-hiteles aláírás, a fenti jogosultság megszerzése, az ügyfelek részéről elektronikus személyi igazolvány szükséges.  Az eljárás eredményeképpen amennyiben a jog / tény bejegyzésének akadálya nincs, a beérkezett kérelmeket intelligens szoftver intézi el, a kérelem alapján azonnal megtörténik a bejegyzés, törlés az ingatlan-nyilvántartásba. Kiemelt jelentősége lesz a kérelemnek; az okirat, hasonlóan a cégeljáráshoz, az ügyvéd felelősségi körében marad, azzal, hogy nem szükséges papír alapú okirat készítése, mert a digitálisan aláírt okirat az ügyvéd rendszerében kerül tárolásra. Nincs akadálya persze annak, hogy az ügyfelek részére az okiratot az ügyvéd kinyomtassa és átadja. A tervezet szerint a jogosultság mellett az eljáró ügyvédet teljes felelősség terheli a bejegyzés alapjául szolgáló okirat tartalmáért – ez jelenleg is így van – azonban a kérelmet érdemben nem bírálja felül hatóság. A kérelem alapján – például bejegyzési kérelem és engedély esetében – a tulajdonjog azonnal átvezetésre kerül, tehát addig, amíg az ügyfelek az irodában vannak. Amennyiben erre nincs lehetőség, például bejegyzési kérelem vagy más okirat miatt érdemi ügyintézésre van szükség, az intelligens rendszer ügyintézőhöz szignálja az ügyet (iratot). Az ügyvéd tehát a bíróság, közjegyző és végrehajtó mellett jogosultságot szerez arra, hogy közvetlen eljárása alapján érdemi változást jegyezzen be a közhiteles nyilvántartásba. Emellett az ügyvéd jogosult lenne az ingatlan-nyilvántartásba történő korlátlan betekintésre, jelzem a mai TAKARNET  rendszernél lényegesen fejlettebb,  naprakész rendszerről van szó. Lényeges, hogy a jogi szabályozással párhuzamosan halad majd a szoftverfejlesztés, így nem áll elő az a helyzet, hogy a jogszabály hatályba lép, de a rendszert működtető szoftver és hálózat nem képes a feladatok informatikai ellátására. Szóba került a párhuzamosan futó folyamatok, így az ingatlan-nyilvántartás adatainak és valós állapotának teljes körű ellenőrzése (pl. valós művelési ág  ellenőrzése és hiba esetén korrekciója). Ugyancsak e körbe tartozik a digitális térképek folyamatos frissítése  és a tervek szerint  évente, miniszter által kihirdetett rendelet mellékleteként történő közzététele. Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett nem valós adatok, például elhunyt személyekre, ismeretlen helyen tartózkodó tulajdonosokra vonatkozó bejegyzéseket is kezelni kell. A tervek szerint hirdetményi eljárást követően az Alaptörvényben garantált,  a tulajdonhoz való jog biztosításának szem előtt tartása melletti eljárásrend kidolgozásával, például a szükségképpeni öröklés szabályainak adaptálásával, a valós tulajdonos nélküli ingatlan állami tulajdonba kerülne. Ennek részletszabályai még nem ismertek. E mellett ugyancsak párhuzamos folyamat lesz  az osztatlan közös tulajdon-részarány problémák rendezése,  amely az agrárminisztérium által kerül kidolgozásra. Nem ismert még, de a termőföld szerzésére vonatkozó jóváhagyás is egyszerűsödik, szintén teljes egészében elektronikus lesz eljárás. A biztonsági papír megszűnik, azt pótolja az elektronikus minősített aláírás. Külön technikai háttér nem kerülne előírásra.    A tájékoztatás szerint a párhuzamos folyamatok kormányzati koordinációja biztosított lesz. A tervek szerint komplex, mind az érdemi szabályozás és az informatika terén összehangolt folyamatok valósulnak meg, amely pl. az informatikai lemaradást azonnal korrigálja. Ez a tervek szerint teljes egészében független lesz a jelenleg működő rendszerektől (cégbírósági, e-ügyintézés, e-per, stb.). Számunkra talán a legfontosabb, hogy a kormányzat a fejlesztés kezdeti stádiumától folyamatos konzultációt kíván folytatni az ingatlan-nyilvántartási rendszer működtetésében részvételre jogosult ügyvédi hivatásrenddel, az ügyvéd lesz az egyik jogosultja annak, hogy az ingatlannyilvántartásba jogok és tények bejegyzését törlését, módosítását elvégezze a kellő képzettség és technikai háttér birtokában. Ez annyit jelent, hogy a kormányzat ügyvédségbe vetett bizalma töretlen. Az az ügyvéd, aki nem akarja vagy nem tudja teljesíteni a fenti feltételeket, az megbízottat, szolgáltatót vehet igénybe. A MÜK elnöksége ezen szolgáltatónak alkalmasnak tartja az ügyvédi kamarát, ezzel a tagok részére szolgáltatást nyújtanánk a költségek megfizetése mellett, hiszen az ügyvéd a jogügyletet bonyolítja, de az eljárás lefolytatására nem jogosult, itt léphetne be – lehetőségként – a kamara.   A folyamat kezdeténél tart, azonban ismert a rendszer tervezett beindításának dátuma, amely 2022. június 30. Természetesen a megvalósulás folyamatáról tájékoztatás küldök a kamara tagjai részére.  Szolnok, 2020. január. 21.

 

Dr. Rékási Róbert Pál

elnök

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara

 

 

 

 

Kamarai Hírlevél 2019.12.15.

 

A 2017. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a Magyar Ügyvédi Kamara Küldöttgyűlése elfogadta a 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzatot az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési
kötelezettségéről (a szabályzat 2019.X.26. napjától hatályos szövege a MÜK honlapján megtalálható).

A szabályzat értelmében az ügyvéd az alkalmazott ügyvéd, a kamarai jogtanácsos, az európai közösségi jogász, és az alkalmazott európai közösségi jogász (a továbbiakban együtt: Továbbképzésre Kötelezett) az e szabályzatban meghatározott időszakban (a továbbiakban: Továbbképzési Időszak) köteles az e szabályzatban meghatározott számú kreditpontot a Kamara által az Üttv. 161. § (2) bekezdés a) pontja alapján megszervezett, illetve az OAB által nyilvántartásba vett Képzési Eseményen vagy Képzési Eseményben (a továbbiakban: Továbbképzés) való részvétellel megszerezni (a továbbiakban: Továbbképzési Kötelezettség). A képzési időszak 2020. január 01. napjától kezdődő 5 azaz öt év. Évente 16 kreditpont megszerzése kötelező, egy évben megszerzett 16 kreditpontot meghaladó további maximum 16 kreditpont vihető át a következő évre. A többi kreditpont elveszik. Külön szabály vonatkozik a 75 év feletti kollégák képzési kötelezettségére, de erre itt csak utalok.  A szabályzat 3.11. szerint a Kamara a Továbbképzés következő naptári évre vonatkozó, általa szervezett, illetve bonyolított Képzési Eseményeit (a továbbiakban: Program) azok kreditpont értékével és esetleges díjával együtt december 15-ig a honlapján közzéteszi. A Kamara a Programon túlmenően is szervezhet Képzési Eseményeket. Ezen kötelezettségünknek most eleget teszünk, jelen hírlevéllel egyidejűleg a kamara honlapján a dokumentumok között a Jász- Nagykun Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara 2020 évi képzési terve megtalálható. Ezt egyidejűleg megküldjük a Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottságának. (Szabályzat 7.5. pont) A szabályzat 3.12. pontja szerint az ezer fő alatti taglétszámú Kamara Programja szerinti Képzési Eseményeknek legalább évi 16 kreditpont megszerzését kell lehetővé tenniük. A tervezés során ez lényegesen felül-terveztük, a jövő éri terv – büntetőjog és a civilisztika valamint kapcsolódó tárgykörökben - több mint 90 pontot irányoz elő annak érdekében, hogy mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelő képzési eseményt. Ehhez csatlakoznak az ügyvédi törvény és a kamarai szabályzatok és egyéb a hivatásrendi szabályokkal összefüggő lényeges szabályokat tárgyaló előadások, valamint az adatvédelem és informatika, amely az ügyvédi tevékenység gyakorlása során nélkülözhetetlenné vált. A képzési esemény alapvetően kétféle: élőszavas és Elearning.  Bár a képzési forma előadásonként, óránként 1 kreditpontot ér a különbség ott van, hogy amennyiben az élőszavas előadás után van számonkérés és azt a képzésre kötelezett eredményesen teljesíti, úgy nem egy hanem két kreditpontot szerez, míg, ha nem sikerült a számonkérésnek megfelelni az előadáson való részvételért az 1 kreditpont akkor is jár. Az Elearning képzés esetén, ha az előadás után számonkérést is választ a képzésre kötelezett, de ez nem sikerül, akkor nem jár kreditpont akkor sem ha az előadást végig hallgatta.

A szabályzat 2019. január 1-jén lépett hatályba. A szabályzat hatályba lépését követő első Továbbképzési Időszak a 7.3. pont szerinti szabályzat hatályba lépését követő kilencvenedik napon, de legkorábban 2019. szeptember 1-jén kezdődik. A 2019.09.01-2019.12.31. közötti időszakra szervezett képzési eseményeket az OAB nyilvántartásba veszi és az 5.4. pont szerinti kreditpontot rendeli, amennyiben az eljárás megfelel a 7.7. pont rendelkezéseinek.

Több kérdés merült fel arra vonatkozóan, hogy a kamarai tag milyen módon és feltételek teljesítése esetén mentesül a képzési kötelezettség alól. Ennek kapcsán hivatkozom a szabályzat 2.15. pontjára. E szerint: 2.15. A kötelező Képzési Eseményeken való részvétel kivételével – amelyet a Magyar Ügyvédi Kamra ír elő - a Továbbképzési Kötelezettség teljesítésének kell tekinteni, ha a Továbbképzésre Kötelezett a Továbbképzési Időszakban

a) a jogtudomány, az államtudományok vagy a közigazgatástudomány területén tudományos fokozatot szerzett, és ezt az OAB előtt igazolja,

b) mesterfokozatot eredményező jogászképzésre épülő szakirányú továbbképzésben szakjogászként oklevelet vagy más olyan oklevelet szerzett, amely alapján a Legum Magister vagy Master of Laws (rövidítve: LL. M.) cím használatára jogosult, és ezt az OAB előtt igazolja, a Továbbképzési Időszak záró napját követő hatvan napon belül.

A Szabályzat 7.6. pontja szerint a 2.15. pont a) és b) pontja alkalmazásában az első Továbbképzési Időszak kezdő időpontjának 2018. január 1-jét kell tekinteni.

A kamara által szervezett élőszavas képzési eseményeket tematikusan állítjuk össze, úgy, hogy egy nap több előadás megtartható legyen. Természetesen együttműködünk és egyeztetünk más területi kamarákkal a bíróságokkal, az ügyészségekkel a MJE és a MÜBSE szervezetével, és minden eseményről tájékoztatunk Benneteket.

A 2019. december 17. napján megtartásra kerülő elnökségi ülésen döntünk a leckekönyvhöz hasonló képzési tanúsítvány bevezetéséről, amely minden kollégánál ott lenne és a képzést követően a képzési helyen be tudná íratni az eseményt a képzési helyet és a kreditpontot. 

Szolnok, 2019. december 15.

 

 

Dr. Rékási Róbert Pál elnök

Jász- Nagykun Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara

 

 

Kamarai Hírlevél 2019.12.06.

 

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége a 2019. november 23. napján megtartott XII. Ügyvédnap, Kúrián megrendezett ünnepségét követően átadta a szakmai díjakat. Ebben az évben az Ügyvédségért - Pro Collegio Advocatum kategóriában, amely az ügyvédi tevékenységet végzők egyik legmagasabb szakmai kitüntetése díjazott lett Dr. Mosonyi Géza kollégánk, aki 2019. október 01. napján ünnepelte 60 éves ügyvédi jubileumát. Dr. Mosonyi Géza kollégánk jelenleg is aktív tagja kamaránknak.

A kamara tagjai és elnöksége nevében őszintén gratulálunk és kívánunk erőt egészséget, boldogságot, további szakmai sikereket.

Szolnokon, 2019. december 6. napján

 

Dr.  Rékási Róbert Pál kamarai elnök

Jász- Nagykun – Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara

 

 

 

 

MAGYAR ÜGYVÉDI KAMARA

OKTATÁSI ÉS AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG

 

2020. január 1-jén indul a kötelező továbbképzés – a legfontosabb tudnivalók

A 2018. január 1-jén hatályba lépett új ügyvédi törvény (az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény) értelmében az ügyvédi tevékenység gyakorlója szakmai tudását önképzés és kötelező továbbképzés útján fejleszti. Az első továbbképzési időszak 2020. január 1-jén kezdődik. Az alábbiakban a kötelező továbbképzéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglaljuk össze.

I. A továbbképzésre kötelezettek köre

 

A továbbképzési kötelezettség az ügyvédeket, alkalmazott ügyvédeket, kamarai jogtanácsosokat, az ügyvédi tevékenységet Magyarországon állandó jelleggel folytató európai közösségi jogászokat és alkalmazott európai közösségi jogászokat terheli. A továbbképzési kötelezettségét elmulasztó kamarai tagságát a területi ügyvédi kamara az Üttv. 177.§ (1) bekezdés j) pontja alapján hivatalból, igazgatási jogkörben megszünteti, illetve törli az ügyvédi kamarai nyilvántartásból.

II. A továbbképzési időszak

 

A képzési kötelezettség 5-5 éves továbbképzési időszakban teljesítendő, az első továbbképzési időszak 2020. január 1-ejével indul. Akit ezt követően vesznek kamarai nyilvántartásba, annak egyénileg, a nyilvántartásba vételtől számítódik az 5 éves időszak. Az ügyvédi tevékenység szüneteltetésének, illetve esetleges felfüggesztésének az időszaka a továbbképzési időszakba nem számít bele.

 

III. A továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges kreditpontok

 

A továbbképzési kötelezettségét az teljesíti, aki a továbbképzési időszak 5 éve alatt összesen 80 kreditpontot gyűjt össze, ehhez évente legalább 16 kreditpontot kell szerezni. Célszerű mindenkinek előre megtervezni a képzési kötelezettség teljesítését, ugyanis a következő naptári évre és a következő továbbképzési időszakra legfeljebb 16 kreditpont vihető át, illetve a továbbképzési időszak utolsó évében legfeljebb 32 kreditpont szerezhető. A MÜK elnöksége a továbbképzési időszakban előírhatja legfeljebb 20 kreditpont kötelező képzési eseményen való megszerzését (lásd V. pont).

A továbbképzési szabályzat kedvezményt biztosít azok számára, akik legkésőbb az adott továbbképzési időszak során betöltik a 75. életévüket. Nekik kizárólag a MÜK elnöksége által meghatározott kötelező képzéseket kell teljesíteniük.

 

IV. Képzési események

 

A továbbképzési kötelezettség elsősorban képzési helyek által szervezett képzési események (tanfolyamok, konferenciák, szakmai nyelvtanfolyamok és egyéb az ügyvédi tevékenység szempontjából hasznos szakmai és tudományos rendezvények) útján teljesíthető. E képzési eseményeket a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága (OAB) által akkreditált képzési helyek, valamint a MÜK és a területi ügyvédi kamarák szervezik. A képzési hely a képzési eseményteljesítéséről kreditpont igazolást állít ki a résztvevők részére. A képzési esemény ingyenes, vagy visszterhes lehet, a díjat egyedileg a képzési hely határozza meg.

 

V. Kötelező képzési események

 

A MÜK elnöksége konkrétan meghatározott tárgykörben előírhatja a továbbképzésre kötelezettek számára az ügyvédi tevékenység gyakorlásának módjától, formájától és jellegétől függetlenül hasznos képzési eseményen vegyen részt. A kötelező képzések ingyenesek és elektronikus formában vehetők igénybe.

VI. Egyéb kreditpontra jogosító tevékenységek

 

A továbbképzési szabályzat a képzési helyek által szervezett képzési események mellett meghatározza azoknak a tevékenységeknek a körét, amelyeken kreditpont szerezhető. Ilyennek minősül egyebek mellett

a tanfolyamon, konferencián, jelöltképzésben, felsőoktatási intézményben jogi, államtudományi és közigazgatási oktatói, előadói tevékenység,

jogi szakvizsgán a vizsgabizottsági tagság,

legalább középfokú jogi szóbeli és írásbeli szakmai nyelvvizsga megszerzése,

tudományos fokozatszerzéshez vagy doktori disszertációhoz kapcsolódóan végzett opponensi tevékenység,

szakmai publikáció írása, szerkesztése,

jogi tudományos szakkönyv, tankönyv, jogi egyetemi jegyzet vagy más egyetemi vagy főiskolai jogi oktatási anyag lektorálása.

 

VII. Kreditpontok

 

Kreditpont azon a képzési eseményen szerezhető, amelyet az OAB nyilvántartásba vett és hozzá kreditpontot rendelt. Az egyes kreditpontra jogosító tevékenységek és a hozzájuk rendelhető kreditpontok a következők

részvétel tanfolyamon, szakmai eseményen, vagy konferencián: óránként 1 kreditpont,

részvétel sikeres számonkéréssel záruló tanfolyamon, felsőoktatási intézményben jogi, államtudományi vagy közigazgatási képzésben: óránként 2 kreditpont,

előadói tevékenység: óránként 3 kreditpont,

jogi szakvizsgán vizsgabizottsági tagság vizsgaalkalmanként 1 kreditpont,

legalább középfokú jogi szóbeli és írásbeli szakmai nyelvvizsga megszerzése: 10 kreditpont,

opponensi tevékenység: 3 kreditpont,

szakmai publikáció írása, szerkesztése szerzői ívenként: 10 kreditpont;

papír alapú vagy elektronikus jogi tudományos szakkönyv, tankönyv, jogi egyetemi jegyzet vagy más egyetemi vagy főiskolai jogi oktatási anyag lektorálása szerzői ívenként: 5 kreditpont.

 

VIII. Mentesség a továbbképzési kötelezettség alól

 

A továbbképzési szabályzat bizonyos feltételek teljesítése esetén a képzésre kötelezetteket mentesíti a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól. A mentesítés kizárólag az adott 5 éves továbbképzési időszakra vonatkozik, és nem terjed ki a MÜK által kötelezőként meghatározott képzésekre.

 

A mentesítés feltétele, hogy a képzésre kötelezett a kamara előtt igazolja, hogy

a továbbképzési időszakban a jogtudomány, az államtudományok vagy a közigazgatás-tudomány területén tudományos fokozatot szerzett,

a továbbképzési időszakban mesterfokozatot eredményező jogászképzésre épülő szakirányú továbbképzésben szakjogászként oklevelet vagy más olyan oklevelet szerzett, amely alapján a Legum Magister vagy Master of Laws (rövidítve: LL. M.) cím használatára jogosult,

a továbbképzési időszakban egyetem okleveles jogász szakképzettség megszerzését biztosító karán, akkreditált jogi vagy közigazgatási felnőttképzési intézményben, illetve képzési helyen négy tanulmányi félév átlagában legalább heti négy – legalább negyvenöt perces – tanóra oktatói tevékenységet végzett, vagy

a továbbképzési időszakban legalább egymást követő két éven át teljesítette a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló kormányrendelet, az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló kormányrendelet, a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló kormányrendelet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának képzését szolgáló továbbképzésről szóló miniszteri rendelet vagy más ágazati jogszabály szerinti, felsőfokú végzettséggel rendelkezők részére előírt továbbképzési kötelezettséget.

 

IX. A továbbképzési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei

 

A továbbképzési kötelezettségét elmulasztó kamarai tagságát a területi ügyvédi kamara az Üttv. 177.§ (1) bekezdés j) pontja alapján hivatalból, igazgatási jogkörben megszünteti, illetve törli az ügyvédi kamarai nyilvántartásból, és a továbbképzési kötelezettsége utólagos teljesítéséig nem vehető fel újra a kamara tagjai közé, illetve ügyvédi kamarai nyilvántartásba.

 

A kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan további tájékoztatást találhat MÜK honlapjának „Továbbképzés” menüpontja alatt, a területi kamarák honlapján, illetve egyéb tájékoztató felületein. A területi kamarák honlapján 2019. december 15-ét követően elérhető a kamara 2020-ra vonatkozó képzési programja. A kötelező továbbképzéssel kapcsolatos kérdések, észrevételek az oktatas@muknet.hu címre küldhetők meg.

 

 

Kamarai Hírlevél / 2019.10.29.

 

A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése 2019.október 14. napján az ügyvédi tevékenység folytatásával kapcsolatos jelentős szabályzatokat módosított. Ezek az alábbiak :

-          11/2019. (X.14.) MÜK szabályzat az ügyvédi levéltárral kapcsolatos szabályzat-módosításokról,

-          12/2019. (X.14.) MÜK szabályzat az ügyvédek által készített vagy letétbe vett végrendeletek és haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok központi nyilvántartására vonatkozó szabályokról szóló 17/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat módosításáról,

-          13/2019. (X.14.) MÜK szabályzat az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat módosításáról,

-          14/2019. (X.14.) MÜK szabályzat a kamarai tagdíjról szóló 13/2017. (XI.20.) MÜK szabályzat módosításáról.

-          15/2019. (X.14.) MÜK szabályzat a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabálya és egyes kiemelt szabályzatok módosításáról a miniszteri jóváhagyást követően kerül közzétételre.

A szabályzat módosítások a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján megtalálhatók.

Szolnokon, 2019. október 29. napján.

 

Dr. Rékási Róbert Pál elnök

Jász- Nagykun Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara

 

 

Kamarai Hírlevél / 2019.10.18.

 

2019. október 18. napján a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara rendezte meg a már hagyományos regionális ügyvédjelölti perbeszédversenyt.

A versenyen a Nyíregyházi, a Debreceni és a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara ügyvédjelöltjei vettek részt 3-3-3 versenyzővel, akik két, előzetesen megküldött tényállás közül választhattak.

Kamaránkat Dr. Ács Brigitta, Dr. Palatinusz András és Dr. Mosonyi Bence képviselte.

A versenyen felkérésünkre a Szolnoki Járási Ügyészség ügyésze Dr. Lánczi Rajmund képviselte a vádat és tartotta meg mindkét tényállás vonatkozásában a vádbeszédet.

A zsűri tagjai voltak : Dr. Kiss István, a Debreceni Ügyvédi Kamara elnökhelyettese, Dr. Juhász Zoltán, a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara elnökhelyettese, míg jómagam  kamaránkat képviseltem. A zsűri elnökének Dr. Korpás Károlyt, a Szolnoki Járási Ügyészség vezetőjét kértem fel.

A színvonalas versenyben a zsűri az első három versenyzőt díjazta.

A verseny győztese Dr. Orosz László,  a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara  ügyvédjelöltje lett, a második helyen Dr. Kun Csaba végzett, aki szintén a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara ügyvédjelöltje, míg a harmadik Dr. Horváth Bettina a Debreceni Ügyvédi Kamara ügyvédjelöltje lett.

Az országos ügyvédjelölti perbeszédversenyen régiónkat  Dr. Orosz László képviseli.

Ez úton köszönöm a versenyzők részvételét, gondos és alapos felkészülését és természetesen a zsűri tagjainak és elnökének   magas színvonalú és egyben hasznos útmutatást adó értékelését.

Külön köszönöm Dr. Lánczi Rajmundnak a közreműködést és végül de nem utolsó sorban Dr. Gulyás Zoltán kollegánknak, kamaránk oktatás- felelősének a szervező – koordináló munkát, amely lehetővé tette a verseny eredményes és színvonalas lebonyolítását.

Szolnok, 2019. 10. 18.

Dr. Rékási Róbert Pál elnök

Jász-Nagykun Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara

 

 

 

GRATULÁCIÓ

 

Dr. Mosonyi Géza kollégánk 1959. október 01. napján kezdte meg ügyvédi tevékenységét.

Jelenleg is aktív ügyvéd, október elsején egészen pontosan

 

60

éve. Dr. Mosonyi Géza amellett , hogy hatvan éven át tisztességgel, lelkiismeretesen magas színvonalon végezte, végzi

szakmai munkáját aktív szerepet vállalt az ügyvédi közéletben hosszú évekig a kamara elnökhelyettese volt.

Tisztelt Kollégánk Kedves Géza bátyám.  

Gratulálunk Neked ehhez a nem mindennapi jubileumhoz, kívánunk még sok ügyfelet, erőt egészséget hosszú életet.

A Jász- Nagykun Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége és valamennyi tagja nevében

Őszinte Tisztelettel , szeretettel és nagyrabecsüléssel Üdvözöl

Dr. Rékási Róbert Pál kamarai elnök  

 

 

 

 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés, a 2019. augusztus 15. napján a Megyeházán megtartott ünnepi ülésen

Dr. Séllei Imre elnök Urat, kollegánkat, a kamara korábbi elnökét

JÁSZ- NAGYKUN – SZOLNOK MEGYÉÉRT”  Díjban részesítette.

 

 

Kollegánknak gratulálunk a kitüntetéshez és további erőt, egészséget és eredményes munkát kívánunk.

Szolnokon, 2019. augusztus 21. napján.

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara

Elnöksége nevében

Dr. Rékási Róbert Pál elnök

 

 

KOZTATÓ

a Jász - Nagykun Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara

Tagjai részére

 

A Jász- Nagykun Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara és a Wolters Kluwer Hungary Kft. között az OptiJUS Jogtár használatára vonatkozó szerződés 2019.07.31. napján lejárt.

A szerződés felülvizsgálata megtörtént és megállapodás született a Wolters Kluwer Hungary Kft. és kamaránk között, azzal, hogy a Kamara  további egy évre (2019.08.01-2020.07.31.) biztosítja tagjai részére az OptiJUS ingyenes használatát. 

Az OptiJUS tartalma – nettó 2 % áremelés mellett– bővült, további a jogalkalmazás szempontjából jelentős segítséget nyújtó tartalmak válnak elérhetővé mindenki számára, így  2019. szeptember 1. napjától elérhető lesz a 2016.évi CXXX. Törvény – a polgári Perrendtartásról – Dr. Wopera Zsuzsa által szerkesztett kommentárja, és a 2017. évi XC. Törvény – a büntetőeljárásról – Dr. Polt Péter által szerkesztett kommentárja.

A jogtár használata azon tagok számára, akik jelenleg is hozzáféréssel rendelkeznek folyamatos, és szeptember 01. napjától a fenti tartalom is hozzáférhetővé válik.

Bízunk abban, hogy a jogtár használata segíti a kamarai tagokat a színvonalas szakmai munkavégzésben a folyamatosan változó jogalkotási- jogalkalmazási környezetben. 

A jogtár használatával kapcsolatban részletes e-mailt küldtem ki a tagok részére, amely e-mail a kamara honlapján a tájékoztatók között is megtalálható.

Szolnokon, 2019. július 31. napján.

 

Dr. Rékási Róbert Pál

kamarai elnök

Jász - Nagykun Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara

 

 

Tisztelt Kollegák !

 

Tisztelettel tájékoztatlak Benneteket, hogy a HVG-ORAC kiadónál megjelent Dr. Pataky Tibor kollegánk hiánypótló könyve a kötelező gépjármű felelősség-biztosítás szabályozása és továbbfejlesztésének lehetőségei.

A könyv Tibor PhD dolgozatán alapuló, mint jeleztem hiánypótló mű.

 

cid:image004.jpg@01D530D6.7D49A290

 

A kamarai közgyűlésen 2019. június 08. napján jeleztem, hogy mivel kamaránk történetében nem emlékszem ilyen jellegű és formátumú tudományos igényű „publikációra” ezért azt a tájékoztatást adtam, hogy aki érdeklődik a gépjármű felelősségbiztosítás illetőleg a biztosítás jogterület iránt, úgy ilyen irányú kérelem esetén a kamara biztosítja a könyvet az ezen igényt jelző tagoknak.

Ezt a vállalásomat fenntartom, így kérem, hogy aki érdeklődik a mű iránt az a kamarai e-mail címen ezen igényét szíveskedjen jelezni.

Gratulálunk Tibornak a vélhetően „csak az első” könyvhöz, és kívánjuk a további szakmai, tudományos sikereket eredményeket, amelyek nem csak az ő személyét, hanem kamaránk jó hírét is öregbíti.

Tibor tervezi a könyv Szolnok Megyei Jogú Városban történő bemutatóját, amelynek időpontját természetesen jelezni fogjuk felétek.

 

Végezetül még egy szakmai – a fenti tárgyhoz kapcsolódó - tájékoztatás:

Dr. Pataky Tibor kollegát az újonnan induló Kártérítési és Biztosítási Jog című folyóirat szerkesztőbizottsági tagjává kérték fel.

A lap online és ingyen lesz elérhető. Az első június hónapban jelenik meg, utána pedig negyedévente.

A szakfolyóirat kifejezett célja, hogy itt ügyvédek is publikáljanak, ami a kötelező 2020.01.01. napjától induló továbbképzési rendszerben kreditpontokat ér.

Kérem keressétek a folyóiratot az interneten és ha van megosztandó szakmai kérdés, ami „cikket, publikációt érdemel” akkor használjátok ki a lehetőséget.

Szolnokon, 2019. július 2. napján

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Rékási Róbert Pál kamarai elnök

Jász-Nagykun Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara

 

 

Tisztelt Kollegák!

A Jász – Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara 2019. június 08. napján 10 órakor

 megtartott megismételt közgyűlése elfogadta a kamara 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót,

és a 2019. évi költségvetését. A közgyűlés 11 órakor befejezte munkáját.

Ezt követően – egyezően a meghívóban szereplő napirenddel – a közgyűlés választói közgyűléssé

alakult át a Magyar Ügyvédi Kamara Küldöttgyűlésébe

választandó további egy küldött megválasztására.

A választói közgyűlést Dr. Mosonyi Géza kollegánk korelnök vezette le.

 cid:image004.jpg@01D52134.61B697B0

A választói közgyűlés a Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlésébe – harmadik tagnak –

Dr. Séllei Imre elnök Urat választotta meg, kamaránk volt elnökét.

Munkájához sikert és erőt kívánok.

Természetesen a 2019. június 08. napján megtartott közgyűlésről szóló jegyzőkönyvet

a kamara honlapján közzétesszük, illetőleg a választói közgyűlés jegyzőkönyvével

a Magyar Ügyvédi Kamarának és az Igazságügyi Minisztériumnak megküldjük.

 

Kelt Szolnokon, 2019. június 12. napján

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Rékási Róbert Pál

kamarai elnök

Jász- Nagykun Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara