Kamarai Hírlevél – 2020.12.04.

A 2017. évi CXXVIII. törvény és  az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat rendelkezései szerint a továbbképzésre kötelezett 2020. évben mint első továbbképzési évben 16, majd minden ezt követő évben 16 pontot köteles megszerezni, akként, hogy a képzési időszak végén 80 kreditpont igazolása a Magyar Ügyvédi Kamara rendszerében megtörténhessen.  A COVID-19 okozta veszélyhelyzetben a Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése a képzési szabályzatot módosította azzal, hogy a 2020 képzési évben 10, majd 6 kreditpontot kell megszerezni. Ez a megállapítás úgy pontos, hogy a 2020 és 2021 képzési évben összesen 32 kreditpontot kell gyűjteni. A továbbképzési kötelezettség teljesítettnek tekintendő akkor, ha 2020 évben  6 majd 2021 évben 26 kredit pontot szerez a képzésre kötelezett. Ezt követően azonban az évi 16 pontos szabály az irányadó. Annak nincs akadálya , hogy 2020 képzési évben a képzésre kötelezett 16 pontot meghaladó további pontokat szerezzen, de a 2021 képzési évre maximum 16 pont vihető át. A képzési időszakban szerzett szakjogászi képesítés, vagy tudományos fokozat ( PhD, LLM)  kiváltja a képzési kötelezettséggel összefüggő kreditpont szerzést, azonban fontos, hogy a képzési időszak végén ezen képesítések igazolhatók legyenek. Lényeges ezért, hogy minden képzésre kötelezett folyamatosan teljesítse kötelezettségét, így 2020 évben szerezze meg a minimális 6 kreditpontot. A Magyar Ügyvédi Kamara és a Budapesti Ügyvédi Kamara felületén elérhető ingyenes előadások megtekintése és az előadások utáni esetleges vizsga biztosítja a kreditpontok megszerzését. Az erre vonatkozó elérési utat a korábbi kamarai hírlevelünkben közzé tettük, (2020.11.07. Kamarai Hírlevél)  így az könnyen hozzáférhető csak a honlap főlapját kell megnyitni.

Kérek minden kollégát, hogy az esetleges kreditpontot kiváltó szakjogászi és egyéb képesítésről, illetőleg ezen szándéktól függetlenül a 2020  évi 6 kredit pontot az  ingyenes e-learning előadások megtekintésével  szerezze meg.  

A hivatkozott jogszabály és szabályzat szerint a kamarának a képzési időszak végén kell vizsgálni a képzési kötelezettség teljesítését, akként tehát, hogy 2020, 2021 évben összesen 32, majd az ezt követő években 16-16-16 kreditpont megszerzése – összesen 80 pont – megtörtént -e.

Ezen kötelezettség elmulasztása a kamarai tagság elvesztését vonja maga után. Kérem, hogy ezt minden képzésre kötelezett vegye komolyan.

Bízom abban, hogy 2021 évben már lehetőségünk lesz a tervezett élőszavas előadások megtartására, amely mindig is célunk volt, sajnos a veszélyhelyzet első és második hulláma miatt ezen szándékunk nem teljesülhetett.

Szolnok, 2020. december 4.

Dr. Rékási Róbert Pál elnök

Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara

OKTATÁS- GYAKORI KÉRDÉSEK 20201115

Az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (X.26.) MÜK szabályzat alkalmazásával kapcsolatos gyakori kérdések és válaszok (GYIK) frissítve: 2020. november 15.

1. A továbbképzési kötelezettség hatályával, tartalmával, mértékével kapcsolatos kérdések
Mit jelent az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettsége?
A 2018. január 1-jén hatályba lépett új ügyvédi törvény (az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény, Üttv.) 1. § (4) bekezdése értelmében „az ügyvédi tevékenység gyakorlója szakmai tudását önképzés és kötelező továbbképzés útján fejleszti”. A kötelező továbbképzés keretében a továbbképzésre kötelezetteknek főszabály szerint az 5 éves továbbképzési időszak során évente legalább 16db, összesen pedig legalább 80db kreditpontot kell szerezniük.
Kikre vonatkozik a továbbképzési kötelezettség?
A továbbképzési szabályzat személyi hatálya
 az ügyvédre,
 az alkalmazott ügyvédre,
 a kamarai jogtanácsosra,
 az ügyvédi tevékenységet Magyarországon állandó jelleggel folytató európai közösségi jogászra és alkalmazott európai közösségi jogászra terjed ki (a továbbiakban: továbbképzésre kötelezettek).
Az ügyvédjelöltekre, jogi előadókra is vonatkozik a továbbképzési kötelezettség?
Nem, az Üttv. szerinti továbbképzési kötelezettség csak az ügyvédre, az alkalmazott ügyvédre, a kamarai jogtanácsosra, és az ügyvédi tevékenységet Magyarországon állandó jelleggel folytató európai közösségi jogászra és alkalmazott európai közösségi jogászra terjed ki.
Meddig tart egy továbbképzési időszak? Mi történik a továbbképzési időszakot követően?
A továbbképzési időszak 5 év, amelyen belül a kötelezetteknek az összesen 80 kreditpontot, de évente legalább 16 kreditpontot kell szerezniük. Erre sor kerülhet képzési eseményeken való részvétellel vagy más, a továbbképzési szabályzat szerint kreditpontszerzésre alkalmas módon. A minden egyes továbbképzési időszakot követően nyomban új, szintén 5 éves továbbképzési időszak kezdődik.
Mikor indul az első továbbképzési időszak?
Az első továbbképzési időszaka 2020. január 1-jén kezdődött. Aki 2020. január 1-ején továbbképzésre kötelezettnek minősül, annak 2024. december 31-ig tart az első továbbképzési időszak. Aki ezt követően válik továbbképzésre kötelezetté (mert pl. ezt követően veszik kamarai nyilvántartásba) annak a nyilvántartásba vételtől számítódik az 5 éves időszak.
Hány kreditpontot kell szerezni a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez?
A továbbképzési kötelezettségét az teljesíti, aki a továbbképzési időszak 5 éve alatt 80 kreditpontot és ezen belül évente legalább 16 kreditpontot összegyűjt.
A következő naptári évre és a következő továbbképzési időszakra legfeljebb 16 kreditpont vihető át.
A 2020-ban kezdődő továbbképzési évben – a koronavírus-járványra tekintettel – elegendő legalább 6 kreditpontot megszerezni azzal, hogy a következő továbbképzési évben a hiányzó legfeljebb 10 kreditet is pótolni kell. A 2021-től kezdődő továbbképzési években pedig elegendő – a korábbi évről áthozott krediteket beszámítva, de a korábbi évekről áthozott pótlandó krediteken felül – 10 kreditpontot megszerezni, azzal, hogy a következő továbbképzési évben a hiányzó legfeljebb 6 kreditet is pótolni kell.
Szerezhet-e valaki évente több mint 16 kreditet? Mi történik a többlet kreditekkel?
Igen, azonban a következő naptári évre és a következő továbbképzési időszakra legfeljebb 16 kreditpont vihető át.
A kamara elnöksége – vagy a kamarának az alapszabályában meghatározott más szerve – a kötelezettet kérelmére engedélyezheti, hogy a kötelezett több pontot is átvihessen a következő időszakra, amennyiben valószínűsíti, hogy önhibáján kívül nem tudta megszerezni az időarányosan szükséges kreditpontot.
Mi történik, ha valaki 16 kreditnél kevesebbet szerzett az adott évben? Pótolhatja a következő képzési évben?
A 2020-ban kezdődő továbbképzési évben – a koronavírus-járványra tekintettel – elegendő legalább 6 kreditpontot megszerezni azzal, hogy a következő továbbképzési évben a hiányzó legfeljebb 10 kreditet is pótolni kell. A 2021-től kezdődő továbbképzési években pedig elegendő – a korábbi évről áthozott krediteket beszámítva, de a korábbi évekről áthozott pótlandó krediteken felül – 10 kreditpontot megszerezni, azzal, hogy a következő továbbképzési évben a hiányzó legfeljebb 6 kreditet is pótolni kell. Ezen felül – egyedi méltányosság kivételével nincs lehetőség a kreditpontok későbbi megszerzésére.
Teljesíthető-e a továbbképzési kötelezettség kizárólag e-learning képzések útján?
Igen, erre vonatkozóan a hatályos szabályzat nem tartalmaz korlátozást.
Hány kreditpontot kell szerezni a 2020-ban megkezdett továbbképzési évben a veszélyhelyzetre tekintettel?
Az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat 2020. október 3-tól 7.3/A. pontja értelmében „A Továbbképzésre Kötelezett a Továbbképzési Kötelezettség teljesítéséhez a 2020. évben megkezdett továbbképzési évben megszerezni szükséges kreditpontok közül legfeljebb tízet a következő évben is megszerezhet.”
Az új szabály alapján a továbbképzésre kötelezettnek lehetősége van arra, hogy a 2020. évben megkezdett továbbképzési évben 6 kreditet megszerezve a következő továbbképzési évben szerezze meg a maradék 10 kreditpontot, a második továbbképzési évben általánosan megszerzendő 16 kreditpont mellett.
A szünetelés, felfüggesztés ideje alatt is kell krediteket szerezni?
A szünetelő és felfüggesztett kötelezettet a szünetelés vagy felfüggesztés idejére továbbképzési kötelezettség nem terheli. Ha az ügyvédi tevékenység szüneteltetése, illetve felfüggesztése időszaka az öt évet meghaladja, az ügyvédi tevékenység folytatásának a napjával új továbbképzési időszak kezdődik. Ha a szünetelés vagy felfüggesztés tartama az 5 évet meghaladta, a szüneteltetés, felfüggesztés kezdete előtt szerzett kreditpontokat nem lehet érvényesíteni.
2021. január 1-jét követően a szünetelés alatt megszerezett legfeljebb 16 kredit a szünetelést követően folytatódó/induló továbbképzési időszakban figyelembe vehető, illetve mentesítés is szerezhető a szünetelés alatt megszerzett szakjogász oklevél útján. A szünetelési időszak alatt a MÜK és a BÜK nem biztosít ingyenes képzéseket a továbbképzésre kötelezettek számára.
A felfüggesztés ideje alatt kreditpont nem szerezhető.
A MÜK mely szerve látja el a továbbképzéssel kapcsolatos feladatokat?
A MÜK Alapszabályának VII.22. pontja szerint az oktatással és akkreditációval kapcsolatosan a MÜK-re háruló feladatokat a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága (a továbbiakban: OAB) látja el.

2. Kreditszerzés, képzési események
Hogyan szerezhető kreditpont? Milyen típusú képzési események vannak?
A szabályzatban nevesített képzési események előre meghatározott kreditpontszerzésre alkalmas tevékenységek, melyek a következők:
a) részvétel hallgatóként az OAB által nyilvántartásba vett tanfolyamon, illetve konferencián,
b) részvétel hallgatóként felsőoktatási intézményben jogi, államtudományi vagy közigazgatási képzésben;
c) az OAB által nyilvántartásba vett tanfolyamon, konferencián, illetve jelöltképzésben, felsőoktatási intézményben jogi, államtudományi, közigazgatási oktatói, előadói tevékenység;
d) jogi szakvizsgán vizsgabizottsági tagság;
e) legalább középfokú jogi szóbeli és írásbeli szakmai nyelvvizsga megszerzése;
f) jogtudományi, államtudományi, és közigazgatástudományi képzésben tudományos fokozatszerzéshez vagy doktori disszertációhoz kapcsolódóan végzett opponensi tevékenység;
g) papír alapú vagy elektronikus jogi szakkönyv, tankönyv, jogi egyetemi jegyzet vagy más egyetemi vagy főiskolai jogi oktatási anyag, lektorált tudományos vagy szakmai kiadványban, az Ügyvédek Lapjában, lektorált jogi szakmai internetes felületen szerzői jogi védelem alá eső szakmai publikáció írása, szerkesztése (2021. január 1-jétől szakfordítás útján is szerezhető majd kreditpont).
h) mesterfokozatot eredményező jogászképzésben záróvizsgán vizsgabizottsági tagság;
i) papír alapú vagy elektronikus jogi tudományos szakkönyv, tankönyv, jogi egyetemi jegyzet vagy más egyetemi vagy főiskolai jogi oktatási anyag lektorálása.
Hány kreditpont szerezhető az egyes képzési eseményeken?
– az OAB által nyilvántartásba vett tanfolyamon és konferencián való részvétel óránként 1 kreditpontot ér, sikeres számonkérés esetén 2 kreditpontot (2021. január 1-jét követően sikeres számonkérés esetén óránként összesen 1,5 kredit szerezhető – mivel tört kreditpontok nem szerezhetők, így összességében lefelé kell kerekíteni, így pl. az egy órás, sikeres vizsgával zárt tanfolyam után 1, a két órás, sikeres vizsgával zárt tanfolyam után 3 kreditpont, míg a három órás, sikeres vizsgával zárt tanfolyam után pedig 4 kreditpont szerezhető),
– az oktatói, előadó tevékenység óránként 3 kreditet ér;
– jogi szakvizsgán vizsgabizottsági tagság alkalmanként 1 kreditet ér,
– az opponensi tevékenység 5 kreditet ér,
-mesterfokozatot eredményező jogászképzésben záróvizsgán vizsgabizottsági tagság alkalmanként 1 kreditet ér,
– a legalább középfokú jogi szóbeli és írásbeli szakmai nyelvvizsga megszerzése 10 kreditpontot ér,
– szakmai publikáció írása, szerkesztése szerzői ívenként (40 000 karakter szóközökkel együtt) 10 kreditet, a lektorálás szerzői ívenként 5 kreditet ér.
Hány percesnek kell lennie a képzési eseménynek ahhoz, hogy kreditpontot érjen?
Képzési esemény időtartamának el kell érnie az egy egész kreditpont megszerzéséhez szükséges mértéket (azaz pl. konferencia esetén a 60 percet), az ezt meghaladó képzési időre a matematikai kerekítés szabályait alkalmazva kell meghatározni a kreditpont mértéket. Azaz példaként egy 110 perces konferencián való részvételér 2 kreditpont szerezhető.
Az OAB által nyilvántartásba vett képzési eseményen vettem részt, nekem kell bejelentenem a megszerzett kreditpontjaimat?
Nem, a továbbképzési szabályzat alapján a képzési hely köteles feltölteni az általa szervezett képzési eseményeken megszerzett kreditpontokat.
Az OAB által nyilvántartásba NEM vett képzési eseményen (publikáció, lektorálás, előadói tevékenység stb.) szerzett kreditpontok hol jelenthetők be?
A www.muktovabbkepzes.hu oldalon. Az egyes képzési eseményekhez kapcsolódó igazolás minták a www.mük.hu/oab-iratmintak oldalon érhetők el.
Milyen szakmai nyelvvizsga alapján szerezhető kreditpont?
Az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ által nyilvántartott, államilag elismert szakmai C típusú nyelvvizsga útján szerezhető kreditpont, nyelvi megkötés nélkül.
Hogyan kell bejelenteni a szakmai publikációt, illetve annak lektorálását?
A szakmai publikációt és annak lektorálását a www.mük.hu/oab-iratmintak oldalon elérhető „Igazolás publikációs tevékenységről”, illetve „Igazolás lektorálási tevékenységről” c. igazolások (tartalmazza a mű szerzőjét, címét, a megjelenés dátumát és a publikáció karakterben kifejezett terjedelmét) benyújtása útján kell bejelenteni az OAB részére, a www.muktovabbkepzes.hu felületen keresztül elérhető, erre a célra kialakított elektronikus űrlapon keresztül. A publikáció a Magyar Tudományos Művek Tárában (mtmt.hu) való közzétételt követően, az MTMT link és a mű csatolása útján is teljesíthető. Idegen nyelvű publikáció esetén a mű rövid magyar nyelvű összefoglalóját is mellékelni kell. A kérelem a mű megjelenését követően terjeszthető elő.
Jár-e kreditpont a 2020. január 1-jét megelőzően teljesített oktatói, opponensi, publikációs stb. tevékenységért?
Nem, a szabályzat értelmében az 5.4.1. c)-i) pont szerint esetekben kizárólag akkor szerezhető kreditpont, ha az adott feltételt a továbbképzési időszakon belül teljesítették. Például egy 2017-ben megjelent publikációért nem érvényesíthető kreditpont.
Van-e előírás a publikáció terjedelmére?
Igen, a publikáció terjedelmének az 1 kreditponthoz szükséges terjedelmet – a szóközökkel együtt számított 4000 karaktert – el kell érnie. E felett a matematikai kerekítés szabályai szerint határozzák meg a megszerezhető kreditpontot.
Külföldi konferencián/képzésen is szerezhető kreditpont?
Igen, a továbbképzési szabályzat értelmében a nem Képzési Hely által külföldön vagy belföldön külföldi által szervezett tanfolyamot, konferenciát az azon részt vevő Továbbképzésre Kötelezett elektronikus úton jelentheti be az OAB-nak. A bejelentésre az elektronikus továbbképzési rendszeren keresztül van lehetőség – www.muktovabbkepzes.hu.
Képzési Esemény bejelentésekor a Továbbképzésre Kötelezett csatolni köteles a képzési eseményen való részvételt igazoló okirat másolatát, amely tartalmazz a képzési esemény címét, tematikáját, illetve a képzési esemény időtartamát órában vagy percben kifejezve.
Az első továbbképzési időszakot megelőzően (2020. január 1. előtt) szerzett szakmai nyelvvizsgáért, szakmai publikációért kapható-e kreditpont?
Nem, kreditpont csak az adott továbbképzési időszakban teljesített képzési eseményen szerezhető. Ez a nyelvvizsga és publikáció mellett valamennyi egyéb, a továbbképzési szabályzat 5.4.1. pontjában felsorolt képzési eseményre igaz.
Kinek és hogyan kell igazolnia a kreditpont megszerzését?
A kamara és az akkreditált képzési hely által szervezett képzési eseményen szerzett kreditpontokról a szervező 15 napon belül kreditpont igazolást ad a résztvevők és az őket nyilvántartó kamara részére. Ebben az esetben a kreditpontokat a képzési hely köteles bejelenteni, ezzel kapcsolatban a továbbképzésre kötelezettnek nincs tennivalója.
Amennyiben a fenti határidő leteltét követően sem kerülnek jóváírásra a https://muktovabbkepzes.hu/ oldalon az Ön által megszerzett kreditpontok, kérem, vegye fel a kapcsolatot a Képzési hellyel az ügy tisztázása érdekében.
A továbbképzési szabályzat 5.4.1. c)-i) pontjában meghatározott esetekben a továbbképzésekre kötelezettnek kell igazolnia a kreditszerzést az OAB felé. Az ehhez kapcsolódó igazolás minták a MÜK honlapjának „Továbbképzés” menüpontján keresztül érhetők el.
Mi történik, ha egy képzési eseményhez számonkérés kapcsolódik, de az nem sikeres?
Amennyiben a képzési eseményhez számonkérés is kapcsolódik, de az nem sikeres, akkor a résztvevő a részvétel alapján járó kreditpontra jogosult. Ezen szabály alól kivétel az e-learning képzés, amelyek esetén a résztvevő sikertelen számonkérés esetén nem jogosult kreditpontra.
Vannak-e kötelező képzési események?
Igen, a MÜK elnöksége konkrétan meghatározott tárgykörben előírhatja, hogy a továbbképzésre kötelezettek számára az ügyvédi tevékenység gyakorlásának módjától, formájától és jellegétől függetlenül hasznos képzési eseményen vegyen részt. A kötelező képzések ingyenesen és elektronikus formában vehetők igénybe. A kötelező képzési eseménnyel elérhető kreditpontok száma a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges kreditpontszám egynegyedét, tehát a teljes továbbképzési időszakban a 20 kreditpontot nem haladhatja meg. A 2020-as évre a MÜK elnöksége nem határozott meg kötelező képzési eseményt.
Kell-e fizetni a képzési eseményekért?
A Képzési esemény ingyenes vagy visszterhes lehet. A díjat a képzési helyek szabadon határozzák meg.
A MÜK által kötelezővé tett képzési eseményen a részvétel ingyenes és a kötelezettek számára elektronikus úton biztosítandó.
Milyen feltételekkel vehetők igénybe a képzési események?
A kötelezett jogosult bármilyen, a saját kamarája által szervezett / bonyolított képzési eseményen részt venni. Egyéb képzési hely által szervezett eseményén, vagy másik kamara által szervezett, illetve bonyolított képzési eseményen történő részvétel lehetősége az adott kamarától, vagy a képzési hely által alkalmazott feltételektől függ (pl. létszámkorlát, díjfizetés). A képzési eseményen történő részvételről a képzési esemény szervezője kreditpontigazolást állít ki. A képzési hely köteles 15 napon belül az érintett kamaránál is bejelenteni a képzési eseményen résztvevők által megszerzett kreditpontokat.
Hol érhető el a képzési események listája?
A képzési események nyilvántartása www.muktovabbkepzes.hu oldalon keresztül érhető el. Ez valamennyi, az OAB által nyilvántartásba vett képzés adatait tartalmazza.
Hol tudok tájékozódni az engem nyilvántartó kamara által szervezett képzésekről?
A területi kamarák minden év december 15-ig kötelesek közzé tenni a honlapjukon a következő évre vonatkozó képzési programjukat, amelyben legalább 16 kredit megszerzését kell biztosítaniuk a tagjaik részére (a szabály a veszélyhelyzet alatt értelemszerűen nem alkalmazandó). E mellett a képzési események nyilvántartása is tartalmazza a kamarák által szervezett képzési eseményeket.
Mit tehetek, amennyiben a képzési eseményt nem a meghirdetettek szerint tartották meg (nem egyezett az előadó személye, nem kaptam kreditpont igazolást stb.)?
A Továbbképzésre Kötelezett a nem Kamara vagy Munkáltató által szervezett Képzési Eseménnyel kapcsolatban legkésőbb a Képzési Esemény befejezését követő három munkanapon belül panaszt tehet az OAB-nál, amennyiben az nem felel meg a meghirdetett feltételeknek. Az OAB a panaszt hatvan napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről tájékoztatja a panaszost.
Egy OAB által nyilvántartásba nem vett konferencián vettem részt hallgatóként/előadóként. Jogosult vagyok kreditpontra?
Nem, hallgatóként és előadóként a külföldi képzéseket kivéve csak az OAB által előzetesen nyilvántartásba vett, kamara vagy akkreditált képzési hely által szervezett képzési eseményen szerezhető.
3. A MÜK és a BÜK által biztosított ingyenes e-learning képzések
A Magyar Ügyvédi Kamara a veszélyhelyzetben ingyenesen biztosítja a kreditpontok megszerzését?
A 2020-ban megkezdett továbbképzési évben minden Továbbképzésre Kötelezettnek csupán 6 kreditpontot kell megszereznie (a fennmaradó 10 kreditpontot azonban a következő évben köteles pótolni). A Magyar Ügyvédi Kamara az idei évben 8 helyett 10 kreditpont ingyenes megszerzésének a lehetőségét biztosítja valamennyi továbbképzésre kötelezett részére. E mellett a Budapesti Ügyvédi Kamara további 6 kreditpont ingyenes megszerzését biztosítja a tagjai számára. Az ingyenesen hozzáférhető e-learning képzések a www.muktovabbkepzes.hu és a www.buktovabbkepzes.hu (BÜK tagok részére) oldalon érhetők el, a „Digitális könyvtár” menüpont alatt.
A MÜK és a BÜK által biztosított e-learning képzéseket akkor is meg tudom nézni, amennyiben az általuk biztosított kreditegyenleg egészét kimerítettem?
Igen, lehetőség van arra, hogy a MÜK és a BÜK által finanszírozott kreditegyenleg felhasználását követően a továbbképzésre kötelezettek saját maguk finanszírozzák további e-learning tananyagok megtekintését a Digitális Könyvtáron keresztül 1.750,- Ft + ÁFA (jelenleg bruttó 2.223,- Ft) díj ellenében.
Amennyiben Ön a Kötelező Ügyvédi Továbbképzési Rendszerben kimerítette a MÜK és a BÜK által finanszírozott kreditegyenleget, és az utolsó finanszírozott kreditpontot olyan film megtekintésére használtja fel, amelyhez vizsga is kapcsolódik, és így már a vizsga letételére nem maradtam finanszírozott kreditpontja, akkor a vizsgaszándékát már nem áll módjában visszavonni. Ahhoz, hogy az 1+1 kreditpontot érő elektronikus tananyag megtekintésére felhasznált finanszírozott kreditpontot ne veszítse el, azt javasoljuk, hogy saját költségén vásároljon 1.750,- Ft + ÁFA (jelenleg bruttó 2.223,- Ft) díjon 1 kreditpontot és így a sikeres vizsga esetén megduplázza a szerezhető kreditpontok számát, azaz 2 kreditpont kerül Önnek jóváírásra.
4. Mentesítés
Van-e életkor alapú mentesítés?
Igen, a kötelező képzési eseményeken való részvétel kivételével automatikusa mentesül a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól az a továbbképzésre kötelezett, aki legkésőbb a továbbképzési időszakban a 75. életévét betölti. A MÜK elnöksége által előírt kötelező képzéseket ebben az esetben is teljesíteni kell!
Mentesülhetek a továbbképzési kötelezettség alól?
A továbbképzési szabályzat bizonyos feltételek teljesítése esetén a képzésre kötelezetteket mentesíti a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól. A mentesítés kizárólag az adott 5 éves továbbképzési időszakra vonatkozik, és nem terjed ki a MÜK által kötelezőként meghatározott képzésekre, ezeket mentesítés esetén is teljesíteni kell.
A hatályos szabályok szerint a kötelező képzési eseményeken való részvétel kivételével a továbbképzési kötelezettség teljesítésének kell tekinteni, ha a továbbképzésre kötelezett a továbbképzési időszakban
a) a jogtudomány, az államtudományok vagy a közigazgatástudomány területén tudományos fokozatot szerzett, és ezt a Kamara előtt igazolja,
b) mesterfokozatot eredményező jogászképzésre épülő szakirányú továbbképzésben szakjogászként oklevelet vagy más olyan oklevelet szerzett, amely alapján a Legum Magister vagy Master of Laws (rövidítve: LL. M.) cím használatára jogosult, és ezt a Kamara előtt igazolja,
c) egyetem okleveles jogász szakképzettség megszerzését biztosító karán, akkreditált jogi vagy közigazgatási felnőttképzési intézményben, illetve képzési helyen négy tanulmányi félév átlagában legalább heti négy – legalább negyvenöt perces – tanóra oktatói tevékenységet végzett, és ezt a Kamara előtt igazolja (az első ilyen tárgyú kérelem a négy tanulmányi félévet követően, 2022-ben terjeszthető elő!)
d) a Továbbképzési Időszakban legalább egymást követő két éven át teljesítette a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló kormányrendelet, az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló kormányrendelet, a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló kormányrendelet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának képzését szolgáló továbbképzésről szóló miniszteri rendelet vagy más ágazati jogszabály szerinti, felsőfokú végzettséggel rendelkezők részére előírt továbbképzési kötelezettséget, és ezt a Továbbképzésre Kötelezett vagy Munkáltatója a Kamara előtt igazolja.
A mentesítésre jogosító feltételt annak teljesítését követő hatodik hónap utolsó napjáig, de legkésőbb a Továbbképzési Időszak záró napját követő hatvanadik napig kell igazolni a kamara felé. Ez az eset sem mentesít az alól, hogy a kötelezett a MÜK által az ügyvédi tevékenységet végző kamarai nyilvántartottak számára kötelezővé tett képzési eseményeken részt vegyen.
A mentesítés iránti kérelem a MÜK kötelező továbbképzéshez kapcsolódó elektronikus ügyviteli rendszerén (www.muktovabbkepzes.hu) keresztül nyújtható be. A kérelemhez az azt igazoló okiratok (pl. a szakjogász diploma másolata, vagy az OAB által javasolt igazolás minta) az elektronikus felületen keresztül csatolhatók. A kérelmet a továbbképzésre kötelezettet nyilvántartó területi kamara bírálja el.
Szerezhető-e mentesítés annak ellenére, hogy továbbképzési időszak korábbi éveiben nem szereztem meg szükséges 16 kreditpontot?
Igen, mivel a mentesítés hatálya a teljes 5 éves továbbképzési időszakra kiterjed. Azaz amennyiben a továbbképzésre kötelezettet a területi kamara mentesíti, és a kötelezett a kötelező képzéseket is teljesíti úgy a továbbképzési kötelezettsége az adott 5 év vonatkozásában teljesítettnek tekintendő, függetlenül attól, hogy a mentesítés megelőző években megszerezte-e a szükséges 16 kreditpontot.
Ki dönt a mentesítésről?
A mentesítésről a továbbképzésre kötelezettet nyilvántartó területi kamara határoz. A döntéséről a továbbképzésre kötelezett mellett az OAB-ot is értesíti.
A 2018. január 1. előtt szerzett szakjogászi cím, vagy tudományos fokozat alapján mentesülhet-e a továbbképzési kötelezettség alól?
A 2018. január 1. előtt szerzett szakjogászi oklevél és tudományos fokozat alapján nem kezdeményezhető mentesítés.
Hol és meddig kell kezdeményeznem a mentesítést?
A mentesítést a területi kamaránál kell kezdeményezni, a feltétel teljesítését követő hatodik hónap utolsó napjáig, de legkésőbb a Továbbképzési Időszak záró napját követő hatvanadik napig. A kérelem a MÜK elektronikus továbbképzési rendszerén (www.muktovabbkepzes.hu) keresztül terjeszthető elő.
Hogyan kell igazolnom a tudományos fokozat, illetve a szakjogászi oklevél megszerzését?
A mentesítés iránti kérelem a MÜK kötelező továbbképzéshez kapcsolódó elektronikus ügyviteli rendszerén (www.muktovabbkepzes.hu) keresztül nyújtható be. A kérelemhez a szakjogász diploma másolata az elektronikus felületen keresztül csatolandó.
Ki dönt a mentesítésről?
A mentesítésről a területi kamara dönt, a határozatról a továbbképzésre kötelezett mellett az OAB-ot is tájékoztatja az elektronikus rendszeren keresztül.
A feltöltött mentesítés kérelmem elfogadásra került, kapok erről valamilyen módon határozatot?
Jelenleg a Kötelező Ügyvédi Továbbképzési Rendszerben a Kreditpont-nyilvántartás/Mentesítési eljárás menüpontban feltöltött kérelmének státuszánál láthatja, hogy kérelme elfogadott, a későbbiekben innen lesz letölthető majd mentesítés határozat is.
A mentesítés csak az adott továbbképzési időszakra vonatkozik?
Igen, a mentesítés csak az adott 5 éves továbbképzési időszakra vonatkozik.
Mentesítés esetén egyáltalán nem kell kreditet szeretni?
A mentesítés kizárólag az adott 5 éves továbbképzési időszakra terjed ki és nem vonatkozik a MÜK elnöksége által kötelezővé tett képzésekre, azaz amennyiben a MÜK előír ilyen képzéseket, azokat a mentesítéstől függetlenül teljesíteni kell. Ez az életkor alapú mentesítés esetére is igaz.
Mikor kezdeményezhető mentesítés a ProBono képzés alapján?
A továbbképzési szabályzat 2.15. d) pontja alapján mentesítés abban az esetben kezdeményezhető, amennyiben a Továbbképzési Időszakban legalább egymást követő két éven át teljesítette a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló kormányrendelet által előírt továbbképzési kötelezettséget. A hatályos szabályozás alapján mentesítés első alkalommal 2022. január 1-jét követően kezdeményezhető.
Azonban a továbbképzési időszak első két évében sem keletkezik párhuzamosan két továbbképzési kötelezettsége az érintetteknek, tekintettel arra, hogy a mentesítés hatása a teljes 5 éves továbbképzési időszakra kiterjed, függetlenül attól, hogy az első továbbképzési évben hány kreditet szerzett a továbbképzésre kötelezett.
A ProBono képzés útján szerzett kreditpontokat be kell jelenteni?
Nem, ebben az esetben a továbbképzésre kötelezetteknek azt kell igazolniuk, hogy a mentesítéshez szükséges feltételeknek megfelelnek. Ehhez nincs szükség a kreditek a ProBono képzés során szerzett kreditek egyenkénti bejelentésére.
5. A mulasztás jogkövetkezményei
Mi a következménye a továbbképzési kötelezettség elmulasztásának?
A mulasztót a kamara az Üttv. 177.§ (1) bekezdés j) pontja alapján hivatalból, igazgatási jogkörben törli a tagi, illetve az egyéb kamarai nyilvántartásból.
Milyen lehetőségem van, ha a továbbképzési kötelezettség elmulasztása miatt töröltek a kamarai nyilvántartásból? Lehetek újra kamarai tag?
A mulasztás miatti kizárást követően abban az esetben kezdeményezhető az újbóli tagfelvétel, amennyiben a továbbképzésre kötelezett a mulasztással érintett időszakra vonatkozó továbbképzési kötelezettségét teljesíti.
6. További hasznos információk (veszélyhelyzet, helpdesk stb.)

Meddig kell megőriznem a továbbképzéssel kapcsolatos dokumentumokat?
A kötelezett a kamara felhívására a továbbképzési időszak alatt és azt követő 5 éven át köteles igazolni
a) a megszerzett kreditpontjait,
b) a kötelezettség teljes vagy időarányos teljesítését
c) azokat a körülményeket, amelyek a kötelezettség alóli mentességét eredményezték.
Az igazolási kötelezettség egyben adat (irat) megőrzési kötelezettség is, tehát a kötelezettnek a továbbképzés során kapott kreditpont-igazolásokat és valamennyi, a továbbképzési kötelezettség teljesítésével és a mentességi okokkal kapcsolatos iratait és adatait legalább 5 évig, lényegében tehát a következő továbbképzési időszak végéig meg kell őriznie.
A kötelezett képzési hely által a kamaránál bejelentett kreditpontjait a kamara tartja nyilván.
A Kötelező Ügyvédi Továbbképzési Rendszerbe történő bejelentkezés során az ügyfélkapus azonosítás és KASZ számom megadása után az alábbi hibaüzenetet kaptam. Mi a teendőm?
A Kötelező Ügyvédi Továbbképzési Rendszerben szereplő adatok az Országos Ügyvédi Nyilvántartásból kerülnek átvételre, amely a fenti üzenet szerint eltéréseket tartalmaz az ügyfélkapun tárolt adataihoz képest. Kérem adategyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot a területi kamarájával.
Amennyiben az adatok javítása után sem tud bejelentkezni, kérem, jelezze felénk, és informatikusainknak továbbítani fogjuk a problémát.
Bejelentkezve a Kötelező Ügyvédi Továbbképzési Rendszerbe azt látom, hogy inaktív a státuszom, pedig aktív egyéni ügyvédként tevékenykedem. Mi a teendő ebben az esetben?
A Kötelező Ügyvédi Továbbképzési Rendszerben szereplő adatok az Országos Ügyvédi Nyilvántartásból kerülnek átvételre. Kérem, adategyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot a területi kamarájával.
A Kötelező Ügyvédi Továbbképzési Rendszerben a profilomba bejelentkezve azt látom, hogy „Önnek nincsen továbbképzési éve”, mi ennek az oka?
A Kötelező Ügyvédi Továbbképzési Rendszerben szereplő adatok az Országos Ügyvédi Nyilvántartásból kerülnek átvételre, amennyiben Ön aktív kamarai tag, akkor kérem az OÜNY-ben is ellenőrizze státuszát és ha eltérést tapasztal, adategyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot a területi kamarájával.
Nem tudom a nyilvántartásból megállapítani, hogy az adott képzésen megszerzett kreditpontjaimat bejegyezték-e vagy sem.
A Kötelező Ügyvédi Továbbképzési Rendszerben a Kreditpont nyilvántartás menüpontban a Megszerzett kreditpontok alpontban láthatja továbbképzési évekre bontva az Ön által összegyűjtött kreditpontokat. Ha az egyes Továbbképzési évek mellett található Részletek gombra kattint, akkor a rendszer listázza azokat az eseményeket, amelyeken az adott évre jóváírt kreditpontokat szerzett.
Kreditpontot érő képzésen vettem részt, de az ott szerzett kreditpontokat nem látom jóváírva a Kötelező Ügyvédi Továbbképzési Rendszerben, hanem a Továbbképzési évhez nem rendelt kreditpontok között van felsorolva az esemény. Mi ennek az oka?
Abban az esetben kerül felvezetésre az Ön által megszerzett kreditpont a Továbbképzési évhez nem rendelt kreditpontok között, ha Ön valamilyen oknál fogva mentesítve van a továbbképzési kötelezettség alól vagy tevékenységét szünetelteti, hiszen a 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról szóló 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat szerint 2021.01.01. előtt a szüneteltetés alatt nem szerezhető kreditpont.
A Kötelező Ügyvédi Továbbképzési Rendszerben kimerítettem a MÜK és a BÜK által finanszírozott kreditegyenleget, az utolsó finanszírozott kreditpontot olyan film megtekintésére használtam fel, amelyhez vizsga is kapcsolódik, így már a vizsga letételére nem maradtam finanszírozott kreditpontom. Vissza tudom vonni vizsgaszándékomat vagy mi a teendőm ilyen esetben?
Vizsgaszándékát nem áll módjában visszavonni, ahhoz, hogy az 1+1 kreditpontot érő elektronikus tananyag megtekintésére felhasznált finanszírozott kreditpontot ne veszítse el, azt javasoljuk, hogy saját költségén vásároljon 1.750 Ft+áfa díjon 1 kreditpontot és így a sikeres
vizsga esetén megduplázza a szerezhető kreditpontok számát, azaz 2 kreditpont kerül Önnek jóváírásra.
Kapok-e időszakonként tájékoztatást az általam megszerzett kreditpontokról?
Igen, az Elektronikus Továbbképzési Rendszer évente tájékoztatást küld Ügyfélkapun keresztül az aktív kamarai tagok részére az adott továbbképzési évben megszerzett kreditpontokról, a továbbképzési évből hátralévő idő alatt megszerzendő kreditpontokról és a teljes továbbképzési időszakban megszerzett kreditpontok számáról. Azon tagok részére, akik az évente szükséges 16 kreditpontot még nem szerezték meg, a továbbképzési év vége előtt 45 és 30 nappal további figyelmeztető üzenetet küld a rendszer.
Hol tehetők fel a kötelező továbbképzéssel kapcsolatos kérdések?
A kötelező továbbképzéssel kapcsolatos kérdésekkel, észrevételekkel kérjük, hogy elsősorban az Önöket nyilvántartó területi kamara oktatásért felelős szervéhez forduljanak. A kamarák észrevételei alapján OAB rendszeresen frissíti tájékoztatók tartalmát.
A technikai jellegű, az elektronikus továbbképzési rendszer működésével kapcsolatos kérdések esetén a rendszert működtető Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ ügyfélszolgálatos kollégái a jogasztovabbkepzes@mkvkok.hu állnak szíves rendelkezésükre.

Kamarai Hírlevél – 2020.11.07.

 

A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara egyezően a 2017. évi LXXVIII. törvény és a MÜK továbbképzési szabályzat rendelkezéseivel elkészítette 2020. évi képzési tervét. A COVID-19 okozta veszélyhelyzet miatt a képzések megtartására – a 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzetet követően – nem volt lehetőség.

Bíztunk abban, hogy a nyári időszakot követően meg tudjuk kezdeni az élőszavas képzéseket, az erre vonatkozó képzési tervet az előadások feltüntetésével megküldtük.

2020. augusztus végén már voltak olyan jelzések , hogy erre nem lesz lehetőség, azonban még a 2020. szeptember 05-i közgyűlésen is bíztunk az előadások megtarthatóságában. Egyértelmű volt és ma is az , hogy ezt tartjuk olyan formának amely kívánatos és amely közvetlen élő kapcsolatot eredményez az előadó és hallgatóság között. Ezt nem tudja semmi pótolni.

A COVID második hulláma sajnos megérkezett és mára már nyilvánvalóvá vált,  különösen úgy, hogy a 478/20120. (XI.03.) Kormányrendelet kihirdetésre került, hogy élőszavas előadások nem tarthatók. A Magyar Ügyvédi Kamara módosított képzési szabályzatában a 2020. évi kreditpontok 6 pontra csökkentek, tehát a 2020-as képzési évben 6 kreditet kell minden képzésre kötelezett kollégának kötelezően megszereznie.  A jelenlegi szabályozás szerint ennek elmaradása a kamarai tagság megszűnését vonja maga után.

Kiemelt jelentősége van ezért annak , hogy a kollégák a Magyar Ügyvédi Kamara által ingyenesen rendelkezésre bocsátott e-learning képzést (vagy más e-learning képzést) vegyék igénybe és teljesítsék képzéssel kapcsolatos kötelezettségüket.  

Segítséget szeretnénk abban nyújtani, hogy milyen módon érhető el egyszerűen a MÜK  által biztosított képzési hely ahol az előadások megtekinthetők és amellyel a kreditek jóváírása is megtörténik a központi rendszerben.

A Magyar Ügyvédi Kamara által biztosított e-learning képzések eléréséhez az alábbiak szerint kell eljárni :

  • a https://eugyintezes.magyarugyvedikamara.hu oldal felkeresését követően a
  • Bejelentkezés kamarai tagok részére KAÜ-vel a „Bejelentkezés Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatással” menüpontra kattintva ügyfélkapus bejelentkezést követően,
  • a KASZ szám megadása után érhetők el.
  • Az e-ügyintézés portálon a jobb felső sarokban a TNYR (Továbbképzési Nyilvántartó Rendszer) bejelentkezésre kattintva megnyílik a https://muktovabbkepzes.hu/ oldal,
  • ahol nyomon követhető a megszerzett kreditpontok száma,
  • a Digitális könyvtárra kattintással lehet elindítani az elektronikus tananyagokat.

Kérek minden továbbképzésre kötelezett kollégát, hogy a fenti eljárással a kötelező képzésnek 2020. december 31. napjáig tegyen eleget, az ingyenes e-learning előadások elérése biztosított bármikor megtekinthetők az előadások .

Szolnokon, 2020. november 8. napján.

Dr. Rékási Róbert Pál elnök

Jász- Nagykun – Szolnok – Megyei Ügyvédi Kamara

Kamarai Hírlevél – 2020.10.25.

Dr. Mezei János  kollegánk  életének 66. évében,  2020.  október  19. napján elhalálozott.  Dr. Mezei János Törökszentmiklóson, 1954.  december  14. napján született. Szegeden  a  József  Attila  Tudományegyetem Jogi Karán   szerzett  diplomát 1979. január  hónapban   summa  cum laude minősítéssel. A Szolnoki Sütőipari Vállalatnál vállalt munkát,  a jogi szakvizsga  letétele, 1981. szeptember  23. napja után jogtanácsosként dolgozott.  Közel húsz éven át fennálló munkaviszonya   1997.  december  31. napjával   szűnt  meg  közös  megegyezéssel,  bár  kapcsolata  a  munkáltatójával  még hosszabb  ideig  fennmaradt

1998. január 1. napjától a  Jász – Nagykun Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara tagja volt. Ügyvédként  a  jog  szinte  valamennyi  területére  kiterjedő, színes  ügyvédi tevékenységet  folytatott.

Dr. Mezei János egészségi állapotának megromlásáról  szeptember  hónapban kaptunk legelőször  hírt, amikor  családja  segítségével a  büntető kirendelési rendszerből történő kivételét  kérte.

2020. október  14. napján  ügyvédi tevékenysége  szüneteltetését  kérte  engedélyezni, azonban a járványhelyzet miatt  elrendelt   írásbeli  szavazással meghozott   határozat létrejöttével   egy időben  a haláláról értesített  idősebb fia  Dr. Mezei Péter. Tragikus, korai halála nehezen elfogadható  felesége, fiai és  minden   hozzátartozója, barátai, ismerősei,  kollégái számára.

Emlékét  kegyelettel megőrizzük. János nyugodj békében .

Szolnokon, 2020. október 25.  napján

A Jász- Nagykun – Szolnok – Megyei Ügyvédi Kamara tagjai nevében

Dr. Rékási Róbert Pál