MJE Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Jogász Egylet (MJE) Vezetősége pályázatot ír ki jogászi egyetemi végzettséggel rendelkező pályakezdő jogászok részére a jogalkotás, illetve a jogalkalmazás fejlesztését szolgáló tanulmányok alkotására. A pályázaton azok vehetnek részt, akik 2018. január 1-ig még nem töltötték be 35. életévüket.

A pályaművek

 1. a) alkotmányjog és közigazgatási jog,
 2. b) civilisztika,
 3. c) büntetőjog

köréből íródjanak. Anyagi jogi és eljárásjogi dolgozatokkal egyaránt lehet pályázni. A kifejezetten jogelméleti, jogtörténeti, tisztán a külföldi jogokról szóló, illetve alapvetően összehasonlító jogi munkák a pályázatban nem vehetnek részt – az ilyen pályamunkákat az MJE Titkársága a pályázónak visszaküldi.

Az egyes pályamunkák minimális terjedelme 1 ív (40.000 karakter), maximális terjedelme 2 ív (80.000 karakter). A pályázaton nem vehetnek részt azok a tanulmányok, amelyek már nyilvános publikálásra kerültek, vagy nyilvános publikálásuk már folyamatban van, továbbá amelyeket más pályázatokra már benyújtottak.

Az MJE Vezetősége mind a három témakörben (díjkategóriában) ajánlott témákat állapít meg. Más témákkal is lehet pályázni, de az ajánlott témákban benyújtott tanulmányok – azonos színvonal esetében – elsőbbséget élveznek.

 

 1. Ajánlott témák az alkotmányjog és a közigazgatási jog köréből
 2. Az uniós jog és a nemzeti alkotmányos identitás viszonya
 3. Kormányzati irányítás
 4. Közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata
 5. Az adókedvezmények jogi megítélése
 6. A környezetvédelem jogi problémái
 7. A migrációval kapcsolatos nemzetközi jogi és hazai szabályozás
 1. Ajánlott témák a civilisztika köréből
 2. A szövetkezetek jogállása
 3. Az élettársi jogviszony
 4. A megbízási szerződés és különleges formái
 5. Utaló magatartás – biztatási kár
 6. Másodfokú eljárás az új Pp.-ben
 7. A kollektív szerződés
 8. A vezető tisztségviselő felelőssége a társasággal és a harmadik személyekkel szemben
 9. A deliktuális és kontraktuális felelősség viszonya az új Ptk.-ban
 1. Ajánlott témák a büntetőjog köréből
 2. Egység és halmazat
 3. Szexuális önrendelkezés és büntetőjog
 4. Kényszerintézkedések a jogerős bírói ítélet előtt
 5. Csoportos elkövetési alakzatok – bűnszervezet
 6. Áldozatvédelem – viktimológia
 7. Enyhítések (kedvezmények) és  szigorítások a büntetés-végrehajtási jogban
 8. kiber bűncselekmények

Az egyes pályaműveket jeligével ellátva 2018. május 1-ig két példányban kinyomtatva, valamint elektronikus formában kell benyújtani az MJE Titkárságára (1054 Budapest, Szemere u.8., e-mail cím: mje@jogaszegylet.hu). A pályázók mellékletként lezárt borítékban – a borítékon a jeligét feltüntetve – közöljék személyes adataikat (név, születési dátum, lakcím, foglalkozás). Csak a díjnyertes pályázatoknál kerülnek a borítékok felbontásra. A nem nyertes pályázatoknál a borítékot a pályázó kérésére a Titkárság visszaadja. Egy pályamunkának több szerzője is lehet.

A pályaműveket az MJE Vezetősége bírálja el a pályázatot értékelő szakbírálók véleménye alapján. A szakbírálókat az MJE Vezetősége jelöli ki. A pályázatok elbírálásának véghatárideje: 2018. június 1.

A pályamunkák közül mind a három témakörben egy első, két második és három harmadik díj kerülhet kiosztásra.

Az első díj összege 400.000.- Ft., a második díj összege 200.000.- Ft., a harmadik díj összege 100.000.- Ft. Az MJE fenntartja magának azt a jogot, hogy egyes díjakat ne adjon ki, illetve hogy az egyes díjkategóriák (témakörök) között átcsoportosításokat eszközöljön a díjazásnál.

A pályadíjak ünnepélyes átadására 2018. július 1-ig kerül sor. A szélesebb érdeklődésre számító tanulmányokat az MJE folyóirataiban, a Magyar Jogban és a Jogászegyleti Értekezésekben – a szerző beleegyezésével – megjelenteti. Az MJE által publikálni nem kívánt, illetve a nem díjazott pályaművekkel a pályázó szerző szabadon rendelkezhet.

Budapest, 2018. január 20.

a Magyar Jogász Egylet

Vezetősége

Regionális perbeszédverseny

Három megye, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ügyvédjelöltjeinek részvételével 2017. október 16. napján a Debreceni Ügyvédi Kamarában regionális ügyvédjelölti perbeszédverseny megrendezésére került sor.

Ezen az eseményen jelöltjeink közül dr. Kiss Dávid, dr. Markót Imre és dr. Nagy Anett Piroska ügyvédjelöltek vettek részt, sikeresen szerepelve.

A szakmai zsűri értékelése alapján dr. Kiss Dávid, a Dr. Szűcs Ügyvédi Iroda  – képv.: dr. Szűcs László – jelöltje, II. helyezést ért el elismerésben és pénzjutalomban részesülve.

Helyezése, teljesítménye alapján meghívást kapott az Országos Ügyvédjelölti Perbeszédversenyre is.

A kiváló szereplés nyomán az ügyvédjelöltnek és az őt alkalmazó ügyvédnek a kamara nevében gratulálunk!

Dr. Séllei Imre kamarai elnök

Jogtanácsos kollégák figyelmébe – felvétel és egyebek

A területi kamarák 2017. október 1-jétől elektronikus eljárásban veszik fel a kamarai jogtanácsosokat és veszik nyilvántartásba a jogi előadókat. Az a jogtanácsos, aki a kérelmét 2017. október 31-ig előterjeszti, 2018. január 1-jét követően akkor is eljárhat még a korábbi jogtanácsosi jogállásának megfelelően, ha a területi kamara bármely okból nem dönt eddig a felvételéről vagy nem tudja eddig letenni az esküt. Aki tehát 2017. október 1-jét követően terjeszti elő a kérelmét, előfordulhat, hogy 2018 januárjától nem fog tudni ügyvédi tevékenységet gyakorolni.

Már most érdemes előkészíteni néhány dolgot az október 1-jén megnyíló regisztrációhoz:
– ügyfélkaput;
– szerezzenek be olyan hatósági bizonyítványt, amely igazolja, hogy az Üt. 13. § (4) bekezdés b) és c) pontjában, valamint a 14. § (1) bekezdésében meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn (ennek beszerzése a magyarorszag.hu oldalon keresztül lehetséges, és a kézbesítést a területi ügyvédi kamara címére kell kérni);
– készítsék elő munkáltatójuk vagy annak cégcsoport tagjai adószámát, ha a cégcsoport számára is fognak ügyvédi tevékenységet végezni;
– helyezzék feltöltésre kész állapotba jogi és szakjogászi diplomájuk, szakvizsga bizonyítványuk és lakcímkártyájuk digitális másolatát.

A kamara fel fogja ajánlani, hogy engedélyük esetén kezeli TAJ számukat és adószámukat, ami későbbi igazolás-beszerzésekben, szolgálati idő igazolásoknál tapasztalataink szerint hasznos lehet. A felvételi űrlapon nyilatkozni kell arról is, hogy az elmúlt 10 éven belül volt-e valamelyik területi kamara tagja Magyarországon. A törvény szerint ugyanis nem vehető fel a kamarába az, akinek bármelyik kamarával szemben tartozása van.

A felvételi űrlap várhatóan október 1-jén nyílik meg. A fizetendő regisztrációs díjról még várjuk a miniszteri rendeletet. A felvételre akkor fog sor kerülni, ha a regisztrációs díjat a munkáltató (vagy ha ő nem, akkor a felvételt kérő) megfizette. Eskütételek leghamarabb novemberben várhatók, az ügyvédi tevékenységet pedig jogtanácsosként csak 2018. január 1. napjával, az eskü letételét követően lehet megkezdeni. A tevékenységüket szüneteltető ügyvédek jogtanácsosi felvételéről később küldünk tájékoztatást.

Honlapunkon összegyűjtöttük a gyakori kérdéseket és válaszokat, és a jogtanács aspiránsok azon külön hírlevélre is feliratkozhatnak.”

Gratuláció

Tisztelt Kolleganők, Kollegák!

Ügyvédi kamaránk tagja, Dr. Pataky Tibor Csaba, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi és Államtudományi Doktori Iskolájában tanulmányi kötelezettségének eleget tett, nyilvános vitabizottság előtt 2017. 06. 06. napján „A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás továbbfejlesztésének lehetőségei” címmel írt doktori disszertációját megvédte, így az egyetem doktori és habilitációs tanácsa 2017. 06. 06-án kelt határozata alapján doktori fokozatot (Phd) szerzett, oklevelének minősítési jeles.

A hat éve hivatását gyakorló, 34 éves fiatal ügyvéd részéről ezen tudományos doktori fokozat elérése igen elismerésre méltó teljesítmény, az ügyvédség szempontjából olyan jelenség, amely egyben az ügyvédi kar szakmai tekintélyének kedvező megítélését is szolgálja.

 

Kamaránk tagja, Friedrichné Dr. Nyolczas Amália a Pannon Egyetem Szenátusa döntése értelmében az Egyetemtől címzetes egyetemi docens címben részesült, melynek nyomán a díj átadására 2017. július 1-jén a Georgikon Kar diploma átadó ünnepélyén került sor.

Az ügyvédi hivatás mellett folytatandó további oktatói tevékenységéhez sok sikert kívánunk!

 

A kamarai vezetés, a kamara tagjai nevében, a tudományos fokozat megszerzéséhez, illetőleg a címzetes egyetemi docensi címhez mindkettőjüknek gratulálunk!

Üdvözlettel:

Dr. Séllei Imre kamarai elnök